Vaikų priėmimas
1970-01-01

Vaikų priėmimas

  Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį tvarką nustato steigėjas Anykščių rajono savivaldybės taryba.

  Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus nustatytos formos prašymą, vaiko gimimo liudijimą arba gimimo įrašo liudijantį išrašą ir pirmumo teisę lankyti švietimo įstaigą  suteikiantį dokumentą. Prašymai priimami ir registruojami nuolat.

  Vaikai priimami į grupes pagal prašymo įregistravimo datą. Pirmumo teise priimami priešmokyklinio amžiaus vaikai, vaikai, kuriems Savivaldybės Vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas ir jeigu įstaigą lanko kiti šeimos vaikai.

  Grupės komplektuojamos pagal vaikų amžių, poreikius bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus kasmet iki rugsėjo 1 d.  ir, esant laisvoms vietoms, papildomos per mokslo metus.

  Vaikų priėmimas į grupes įforminamas dvišale Mokymo sutartimi konkrečios ugdymo programos laikotarpiui ne vėliau kaip pirmą  ugdymo(si) dieną.

  Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę mokyklos direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir sumokėjus priskaičiuotus iki vaiko išbraukimo ar perkėlimo į kitą grupę mokesčius už vaiko išlaikymą.

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
PRAŠYMAS PRIIMTI Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ
PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ VAIKŲ SĄRAŠŲ
PRAŠYMAS IŠDUOTI PAŽYMĄ
PRAŠYMAS
Nuorodos