Paslaugų kainoraštis
1970-01-01

Paslaugų kainoraštis

   Lopšelyje-darželyje teikiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos.

   Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydį ir tvarką nustato steigėjas Anykščių rajono savivaldybės taryba (sprendimais patvirtinti tvarkos parašas ir jo pakeitimai - prieduose).

    Atlyginimą už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose sudaro:

15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio mėnesinis atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti (ugdymui ir ugdymo(si) aplinkos kūrimui, ūkinėms ir higienos priemonėms, smulkiam remontui atlikti), nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus;

- atlyginimas už vaikų maitinimą (maisto produktams skiriamų lėšų dydis, įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) už kiekvieną vaiko lankytą dieną:

Amžius

Pusryčiai EUR

Pietūs EUR

Vakarienė EUR

Iš viso

EUR

Vaikams iki 3 m.

0,43

0,89

0,51

1,83

Vaikams nuo 3 m.

0,51

1,06

0,61

2,18

 

* Vaikai, ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ugdymo laikotarpiu, pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Mokinių nemokamo maitinimo Anykščių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą, turi teisę į nemokamus pietus. Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu skyrus nemokamus pietus, ugdymo laikotarpiu atitinkamai mažinamas atlyginimas už maitinimą.

Apskaičiuotas atlyginimas už vaikų išlaikymą sumokamas į Anykščių vaikų lopšelio-darželio "Spindulėlis", įmonės kodas 190024265, sąskaitą LT047300010002494145.

   Atlyginimo už vaikų maitinimą lengvatų taikymas

1. Atlyginimas už vaikų maitinimą ugdymo įstaigose mažinamas 90 procentų, jeigu:

- savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (pagal Savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymą);

- šeima gauna socialinę pašalpą (pateikus Socialinės paramos skyriaus pažymą);

- ugdomas vaikas su negalia (pateikus Neįgalumo lygio pažymos kopiją). Šis papunktis netaikomas vaikams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

2. Atlyginimas už vaikų maitinimą ugdymo įstaigose mažinamas 50 procentų, jeigu:

- vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų *;

- šeima augina tris ir daugiau vaikų **;

- vaiko tėvas (motina) atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą (pateikus tai patvirtinantį dokumentą);

- vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigoje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu pagal pagrindinio arba vidurinio ugdymo programas arba nuolatine studijų forma. Lengvata taikoma tėvams (globėjams) iki 24 metų amžiaus.

 

* Lengvata taikoma, kai vienas iš tėvų miręs, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, yra neveiksnus ar dingęs be žinios, kai nenustatyta tėvystė, pateikus atitinkamus dokumentus (mirties liudijimą, vaiko gimimo liudijimą bei kitus nustatytą faktą įrodančius dokumentus).

** Lengvata taikoma, kai šeimoje vaikai yra iki 18 metų ar vyresni kaip 18 metų, bet mokosi dieninėse visų tipų mokyklose iki 24 metų. Globojami vaikai, išlaikomi valstybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti neįskaičiuojami.

    Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ugdymo įstaigą, o vėliau - pasibaigus jų galiojimo laikui ar atsiradus sąlygoms, suteikiančioms (panaikinančioms) teisę į Tvarkos apraše numatytas lengvatas. Pateikus dokumentus, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, lengvata taikoma nuo kito mėnesio pirmos dienos, išskyrus atvejus, kai lengvatą suteikiančiuose dokumentuose nurodoma kitaip.

    Jeigu vaikas ugdymo įstaigoje būna ne visą dieną, tėvai (globėjai), pateikę prašymą ugdymo įstaigai, ne trumpesniam kaip vieno kalendorinio mėnesio laikui, gali atsisakyti pusryčių ir/arba vakarienės. Atitinkamai mažinamas mokestis už vaikų maitinimą.

   Mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje turi būti sumokėtas už einamojo mėnesio ataskaitinį laikotarpį iki kito mėnesio 25 dienos. vaikui švykstant mokestis sumokamas paskutinę mėnesio dieną.

  Jeigu atlyginimas už vaikų išlaikymą nesumokamas už du mėnesius, ugdymo įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką, ugdomą pagal ikimokyklinio ugdymo programą, iš ugdymo įstaigos sąrašu, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus, globėjus. Į kitą įstaigą vaikas priimamas tėvams (globėjams)visiškai atsiskaičius su nakstesne ugdymo įstaiga. 

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašas
Informacija apie maitinimo organizavimą
Valgiaraštis. 1 sav. 1-3 m.
Valgiaraštis. 2 sav. 1-3 m.
Valgiaraštis. 3 sav. 1-3 m.
Valgiaraštis. 1 sav. 4-7 m.
Valgiaraštis. 2 sav. 4-7 m.
Valgiaraštis. 3 sav. 4-7 m.
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas Mokyklos
Nuorodos