Programos
1970-01-01

Programos

 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS nuo 1 iki 5/6 m.:

 

  • ankstyvasis ugdymas (1-3 m.): kokybiška globa ir ugdymas, lemiantys sėkmingą vystymosi raidą; šeimos ir pedagogų bendradarbiavimas; sveikatos saugumas ir globa; kalbinės veiklos raiška ir plėtotė; socializacija artimiausioje aplinkoje.

 

  • ikimokyklinis ugdymas (3-5/6m.): visų vaiko kompetencijų, lemiančių asmenybės brandą, puoselėjimas; saugios aplinkos kūrimas ugdymo tikslams įgyvendinti; asmenybės individualių poreikių plėtojimas meninėje - etninėje veikloje, bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima siekiant ugdymo partnerystės.

 

Ikimokyklinio ugdymo turinį reglamentuoja Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa, parengta įstaigos pedagogų.

 

Tikslas:

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninės, socialinius bei pažintinius poreikius.

 

Uždaviniai:

1. Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę, psichinę sveikatą, užtikrinti saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymo(si) aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.

2. Plėsti supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.

3. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti teigiamą nuostatą meninei veiklai, skatinti išgyventi kūrybinį džiaugsmą, pasitenkinimą, sėkmės jausmą.

4. Palaikyti ir skatinti vaiko norą bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais, turtinti ir plėtoti sociokultūrinę jo patirtį.

5. Sudaryti sąlygas, kalbėjimo-komunikavimo įgūdžių formavimuisi, kalbinės patirties įgijimui, kalbos jausmo, intuicijos atsiradimui ir plėtojimui.

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS nuo 5-6/7 m.: visuminis būtinų kompetencijų (socialinės, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninės) ugdymas; saugios aplinkos kūrimas; socialinės, emocinės, kultūrinės patirties plėtotė mikro ir makro aplinkoje.

 

Priešmokyklinio ugdymo turinį reglamentuoja Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, priešmokyklinio ugdymo standartas, priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata, priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro.

 

Tikslas:

Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Uždaviniai:

1. Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus. Gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei.

2. Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais kartu plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį.

3. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.

4. Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.

5. Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai.

6. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, pagarbą tradiciniam menui, skatinti atskleisti save meno priemonėmis ir kitais būdais.

 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
Anykščių vaikų lopšelio-darželio "Spindulėlis" ikimokyklinio ugdymo programa
Nuorodos